Hopp til hovedinnhold

Vg3 Landbruk, økologisk: samlings- og nettbasert

Enkelte år tilbyr vi samlings- og nettbasert Vg3, slik at det skal vera mogleg å bu heime og ha arbeid samstundes som ein fullfører agronomutdanning i økologisk landbruk.

 Vi legg da opp til 8 obligatoriske samlingar (3-5 i kvart semester), og desse vert i stor grad felles med dei elevane som følgjer undervisinga på SJH heile året (“heimaelevane”).

I tillegg må ein vere til stades under eksamensdagane på våren (2 obligatoriske eksamenar som kvar går over 3 dagar inkludert førebuingsdagar i grupper).

Elevane må knyte seg opp mot eit gardsbruk slik at dei kan tileigne seg den praksis dei går glipp av på SJH gjennom året.

Dei må elles følgje kontinuerleg med på undervisinga og levere heimeoppgåver via internett. På samlingane vert det ein god del praksis, og i tillegg vil vanskelege emne verta gjennomgått.

Faga vil vere dei same som for ordinær vg3.

Det er gunstig om samlingselevane deltek på sommarkurset i forkant av Vg3, slik heimaelevane må.

Opptakskrav til Vg3 er fullført Vg2, Landbruk og gartnernæring, eller tilsvarande kompetanse gjennom yrkeserfaring. Den som har mykje og brei landbrukserfaring kan be om å få gjennomført ei vurdering av realkompetansen sett i høve til læreplanen for Vg2, Landbruk og gartnernæring. Les meir om opptakskrava.

Ta kontakt med skulen for å høyre om det vert tilbod komande skuleår.